MBW-GDT-logo
FW-logo
MBW-GDT-logo
FW-logo

Phần mềm lập kế hoạch và báo cáo công việc

Phần mềm lập kế hoạch và báo cáo công việc FastWork MyPlan

Phần mềm MyPlan - Lập kế hoạch & báo cáo công việc
ĐĂNG KÝ TRẢI NGHIỆM NGAY

NHẬN THÔNG TIN VÀ DEMO TOÀN BỘ TÍNH NĂNG

Quy trình lập kế hoạch công việc & báo cáo công việc với FastWork MyPlan

Một kỳ báo cáo từ giai đoạn lập kế hoạch công việc đến giai đoạn duyệt báo cáo được quy định trong một khoảng thời gian, xác định theo số tuần thực hiện thời hạn gửi, phê duyệt

devicemyplan-3-tiny
Tại sao nên áp dụng FastWork MyPlan để tối ưu hóa hiệu suất công việc ?

Số hóa quản trị công việc tiếp cận theo phương pháp từ dưới lên Bottom - Up

Tập trung vào kết quả

Bằng cách tối ưu hóa quy trình lập kế hoạch & báo cáo công việc, từ đó giúp nhà quản lý nắm bắt kết quả chính xác, hỗ trợ ra quyết định để cải thiện hoạt động kinh doanh

Nhiệm vụ đúng hạn

Bằng cách số hóa nhiệm vụ, mục tiêu, thời hạn gửi & phê duyệt kế hoạch, thời hạn báo cáo...từ đó giúp nhà quản lý hỗ trợ nhân viên xuyên suốt trên một hệ thống

Tăng động lực nhân viên

Bằng cách giao nhiêm vụ rõ ràng và trao quyền chủ động lập kế hoạch công việc cho nhân viên, từ đó thúc đẩy động lực, tăng trách nhiệm để họ hoàn thành mục tiêu

Tăng tính minh bạch

Bằng cách cập nhật real-time kết quả thực hiện nhiệm vụ và tỉ lệ hoàn thành mục tiêu trên hệ thống, từ đó giup minh bạch thông tin, tránh các đánh giá cảm tính